سومین محمـــــــــود

بدست kolliat

سومین محمــــــود

مردی از جنس مردم. تحفۀ بادهای شرقی و غربی نبود. طوفان شنی بود که از دل همین فلات برخواست و بر سر همین مردم آوار شد. هر بار، خطوط چهره و گفتار صیقل نخورده و عامیش، آشناتر می نمود.انتخابی تماماً بومی. حتی مذهب وصله کاری شده اش عصارۀ کاملی بود از چند هزار سال امیدِ وهم آلودِ کویرنشینانی خشک کام. خصالش،  برآیندی ازتلمبارِ ژنهای معیوبِ قبیله ای بزرگ که شاید چند سالی یکبار ظهورکند، امّا همان کافی است که گل عمر نسلی را از بیخ بکند.

 ازغزنه وهرات نبود. محمود، ایرانی بود.

Advertisements